Bereid je voor om je
God te ontmoeten!
De Koninkrijken  van de Hemel & de Hel
en de Wederkomst van Christus
door Angelica Zambrano

Deel 4

TheyMetJesus
 

Terugkeer naar de Aarde
Maxima:
Toen mijn dochter terugkwam, waren wij daar aan het wachten, en zij lag languit op de grond. Zij deed "uuhmm," niets anders. Ik zei, "Dank U, Heere, want mijn dochter is terug!"

Wij gaven allemaal dank aan de Heere. Al snel daarna begon zij langzaam te ademen, beetje voor beetje. Na ongeveer 5 uur was ze in staat haar ogen te openen en te praten. In het begin konden wij moeilijk verstaan wat ze zei; het was niet duidelijk. Ze had geen kracht. Wij moesten de ramen bedekt houden, want haar ogen konden niet tegen het licht.

Nieuwsgierig geworden, wilden we allemaal van haar horen wat ze gezien had. Maar omdat ze zo zwak was, kon ze ons maar een klein beetje vertellen. Het duurde twee weken voordat ze in staat was om haar volledige getuigenis te delen.
Daarna kwamen er demonen om haar te kwellen. Ze kon ze goed zien; ze probeerden zich te verschuilen in schaduwen. Ze kwamen drie dagen na haar terugkeer aan, voordat zij goed kon praten. Ze vroeg hen wat zij wilden en ze zeiden, "We zijn gekomen om een verbond met je te sluiten….Je moet je stil houden. Je mag niets zeggen van hetgeen je daar beneden hebt gezien, want als je spreekt, zullen we je doden."
 
Ze beschreef de demonen als lelijk, groot, dik en lelijk. Ze zei dat er geen woorden voor waren, om te beschrijven hoe afschuwelijk zij eruit zagen. Zij bestrafte ze, maar zij wilden niet vertrekken. Als ze kwamen sprongen ze op haar en probeerden ze haar te wurgen. Ze vocht terug en bestrafte hen, maar ze had geen kracht. Op een keer, toen zij hen bestrafte, verscheen er een onvoorstelbaar groot licht en toen vluchten ze weg! Het was de Heere.

Wat mijn dochter meemaakte was niet makkelijk. Aan haar was een belangrijke boodschap gegeven voor de gehele mensheid, om God te zoeken. Maar de mensheid denkt dat wat zij doen goed is.
Jeugd die verslaafd is aan alcohol en drugs, denken dat dit goed is, maar dat is het
NIET.
Eén van de grootste ervaringen die mijn dochter had, was dat zij vele artiesten in de hel zag, inclusief dansers, en ook Paus Johannes Paulus II. Het is tijd om de Heere te zoeken, om berouw te hebben en jezelf te vernederen voor Hem. Het Woord van God is waar, als het zegt, "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan." (Markus 13:31)

Het Woord van God zal vervult worden op Zijn vastgestelde tijd. De Heere liet haar ook een tunnel zien, waar mensen naar de hel liepen. Veel mensen zijn al in de hel. Het is echt! Maar zelfs Gods volk gelooft dit niet, velen geloven het gewoon niet.
De belangrijkste boodschap was dat wij de Heere moeten zoeken, niet alleen met onze lippen, maar vanuit het diepste gedeelte van ons hart, want de komst van de Heere is aanstaande. Jezus zei, "Ik sta niet langer aan de deur; Ik ben al door de deur heen gegaan. Ik zal spoedig komen; Mijn komst is nabij. Mijn volk heeft Mij verlaten en is teruggegaan naar wereldse dingen…. vertel Mijn volk terug te keren naar de oude wegen (Zijn wegen)." De kerk van vandaag moet naar de oude Bijbelse weg terugkeren, dat is waar wij in het vuur zijn, de Heere zoekend. Als de trompet wordt geblazen moeten we klaar zijn om de Heere te ontmoeten, en het zal wonderlijk zijn!

De Urgente Boodschap van de Heere

Angelica, Spreekt voor de bijeenkomst:

De Heere vertelde me, "Dochter, in die dagen zal de Heilige Geest niet langer op de aarde zijn. In die dagen, zal Hij niet langer op de aarde zijn."
(2 Thess. 2:7) En ik zag enorme verkeersdrukte
met ongelukken. Veel mensen wilden zichzelf doden, maar Jezus zei, "Zij zullen de dood zoeken, maar de dood zal vluchten van de mensheid. De dood zal er niet meer zijn in die tijd." Ik zag mensen naar de TV kijken en naar bladen die zeiden: "
Duizenden mensen zijn verdwenen." Vele wisten al dat Christus was gekomen voor Zijn heilig volk. Diegene die de Heere kende, maar achter gelaten waren, liepen wenend door de straten en zij wilden zichzelf doden, maar zij konden niets doen.

Terwijl ik in de hemel was, zei Jezus, "Ik zal komen voor een heilig volk en Ik zal spoedig komen voor Mijn gemeente." En twee weken geleden zei de Heere tegen mij, "Dochter, Ik heb er plezier in hetgeen je doet ,dat je vervult hetgeen Ik je gegeven heb. Maar vertel niet aan Mijn volk dat Ik spoedig kom. Maar vertel Mijn volk dat Ik er direct aankom." Opnieuw zei de Heere, "Vertel Mijn volk dat Ik er direct aankom en dat Ik kom voor een Heilig volk. Vertel Mijn volk dat enkel de heilige, enkel die heilig zijn Mij zullen zien!......En wees niet stil: Blijf verklaren wat Ik je heb verteld."

Angela bid met de aanwezigen:
Iedereen, sluit je ogen, en plaats je rechterhand over je hart. Doe je linkerhand omhoog en als je voelt dat je moet huilen, huil dan. Vertel nu aan de Heere wat je in je hart voelt. Voor diegene die de Heere willen aanvaarden, zeg mij na.
Heere, ik dank U voor Uw liefde en Uw genade, dank U, Heere, voor het Woord dat vandaag mijn hart heeft aangeraakt. Vader, ik vraag om Uw vergeving. Vergeef mij. Was mij met Uw kostbaar bloed. Schrijf mijn naam in het Boek des Levens. Accepteer mij als Uw kind, Heere. Op dit moment vergeef ik iedereen, die ik nog niet kon vergeven. Ik verwerp mijn tekort aan vergevingsgezindheid. Ik verwerp alle hindernissen die Uw Geest tegen hielden, en ik vraag U mij te veranderen en mij elke dag met Uw aanwezigheid te vullen. Dank U, Vader, Zoon en Heilige Geest;
in de naam van Jezus, Amen.

Angelica:
Deze getuigenis is geen leugen; het is geen grap; het is geen verhaaltje; het is geen droom, hel is echt! Hel bestaat! Aan iedereen die niet gelooft, wil ik vertellen dat de hel echt bestaat, heel echt. Ik kan geen woorden bedenken om je te vertellen hoe echt het is. Ik wou dat je het zelf zou kunnen meemaken.

Angelica, spreekt met de interviewer:
De tijd komt spoedig. God staat toe, om aan de mensheid openbaringen te geven, over hetgeen staat te gebeuren. Blijf niet in de veroordeling hangen, dat is wat de duivel wil. Vraag jezelf af of je al door de tunnel van de hel wandelt. Vandaag is de dag van redding, vandaag is de dag om Jezus uit te nodigen, om je Redder in je leven te laten komen. Dit zijn simpele en toch grote woorden om uit te spreken: " Ik aanvaard U, Jezus als mijn Heere en mijn enige Redder. Ik geef U mijn leven en mijn ziel met mijn gehele hart. Ik wil bij U zijn in de eeuwigheid."

Kies uw uiteindelijk bestemming: Leven of dood, hemel of hel, Jezus of de duivel. Het is duidelijk, U behoort aan Jezus of aan de duivel. Of u doet wat recht is of u doet wat fout is. U kiest uw bestemming; eeuwig leven of het meer van vuur. Denk erover na. Beslis nu. Jezus Christus stierf aan het kruis voor een ieder van ons, voor onze zonden, en Hij gaf ons de gelegenheid om gered te worden door Zijn genade. Accepteer Christus als je enige Redder! Nu je deze getuigenis hebt gehoord of gelezen, laat dit niet het moment zijn, waar je later voor eeuwig spijt van zal hebben, omdat je dit hebt afgewezen en voor eeuwig in de hel terecht komt."

Vertaald door Aldert & Marian Jansma
Website :
http://www.deze-tijd.nl/ 
E-Mail :
kenn@deze-tijd.nl

Verwijzingen

Openbaringen 19: 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Openbaringen 20:15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Openbaringen 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Openbaringen 22:1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.

Openbaringen 21:8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

"Geen afgoden aanbidders" zullen het koninkrijk van de Hemel binnen gaan.

Exodus 20:3-5 3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.

5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,

Openbaringen 21:21 En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.
Openbaringen 21:27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Openbaringen 22: 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.

Openbaringen 22: 11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Openbaringen 22: 12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.
Openbaringen 22: 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.

14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.

  >>>  Terug naar Nederlandse pagina

www.theymetjesus.com
Dutch - Nederlands