Czech

Dobrá Zpráva
Víš že tě Bůh miluje a má pro tvůj život fantastický plán?


Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5:8

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.Římanům 6:23

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Římanům 10:9

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar - není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2:8-9